[:en]By the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 594 (22.09.21), Veolia Energy Tashkent was given the tasks of operation, maintenance and management of the district heating system in Tashkent. Accordingly, “Veolia Energy Tashkent” (VET) began to carry out all activities previously under the management of SUE «Toshissiqquvvati» from July 1, 2022.

The Ministry of Finance, Tashkent city administration and “Veolia Energy Tashkent” signed the Government Support Agreement within the Economic Forum of Uzbekistan, which took place on September 29-30, 2021 in Tashkent.

According to the agreement, the heating supply system of Tashkent city was transferred to the management of the French company «Veolia» (Private Partner) for 30 years under public-private partnership. In the first 2 years, as a pilot project for Veolia, heating systems will be modernized (transferred to a closed system) in 118 apartment buildings and 43 social facilities in Bektemir and Sergeli districts.

As part of the pilot project, Veolia (Private Partner) will invest 13 million euros to install 13.5 thousand heat and 153 thousand hot water meters, purchase 142 vehicles, 451 appliances and 1 mobile boiler, install 1,142 heating stations. and for reconstruction, modernization of local boilers with a capacity of 22.3 gcal/s, reconstruction of 53.4 km of heating networks.

During the project period, the Private Partner will modernize a total of 181 facilities and boilers, build 575.6 km of heating networks, reconstruct 841.1 km of networks, install 51.5 thousand heat and 2,464.6 thousand hot water meters, as well as 391 special vehicles (cars) will be purchased.

The Private Partner will finance 362 million euros (including 20 million euros from direct investment, 342 million euros from project benefits) and 982 million euros from consumer payments.

In order to prevent a sharp increase in tariffs, the Tashkent city budget will allocate 8.4 trillion soums of subsidies in 2021-2027 to apply reduced tariffs to the population and cover the losses.

10% of the net profit from the project will be directed to the Private Partner, and the rest to the Fund, which will be established under the Tashkent city administration. The fund will also receive a portion of state subsidies and payments from consumers for capital repairs.

To monitor the implementation of the project, a public-private partnership department consisting of 4 employees has been established in the Tashkent city administration within the existing states.

As a result of the project, Veolia will increase heat supply efficiency by 50% and reduce heat loss from 44% to 20%, annual natural gas consumption by 45%, electricity consumption by 25% and drinking water consumption by 40%. During the project period, a total of 9.2 billion m3 of natural gas, 3.1 billion kWh of electricity and 1.1 billion m3 of drinking water will be saved, saving a total of 13.6 trillion soums.[:uz]O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 594-sonli (22.09.21) Qarori bilan «Veolia Energy Tashkent» kompaniyasiga Toshkent shahrining markazlashtirilgan issiqlik ta’minoti tizimini ekspluatatsiya qilish, texnik xizmat ko‘rsatish va boshqarish vazifalari yuklatilgan edi. Shunga muvofiq, 2022 yil 1 iyuldan «Veolia Energy Tashkent» (VET), ilgari «Toshissiqquvvati» DUK boshqaruvida bo‘lgan barcha faoliyat turlarini amalga oshirishni boshladi.

Ma’lumot uchun, 2021 yil 29-30 sentabr kunlari Toshkentda bo‘lib o‘tgan “O‘zbekiston iqtisodiy forumi” doirasida Moliya vazirligi, Toshkent shahri hokimiyati va “Veolia Energy Tashkent” o‘rtasida davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash bitimi imzolangan edi.

Unga ko‘ra, Toshkent shahar issiqlik ta’minotini davlat-xususiy sheriklik shartlari asosida Fransiyaning “Veolia” (Xususiy sherik) kompaniyasiga 30 yil muddatga boshqaruvga berildi.  Dastlabki 2 yilda “Veolia”ga pilot loyiha sifatida Bektemir va Sergeli tumanlaridagi 118 ta ko‘p qavatli uy va 43 ta ijtimoiy soha ob’ektining issiqlik tizimlari modernizatsiya qilinadi (yopiq tizimga o‘tkaziladi).

Pilot loyiha doirasida “Veolia” (Xususiy sherik) kompaniyasining 15 mln yevro investitsiyasi hisobiga 13,5 mingta issiqlik va 153 mingta issiq suv o‘lchagichlarini o‘rnatish, 142 ta avtotransport, 451 ta texnika va 1 ta mobil qozonxonani xarid qilish, 1 142 ta issiqlik stansiyasini o‘rnatish va rekonstruksiya qilish, 22,3 gkal/s quvvatli lokal qozonlarni modernizatsiya qilish, 53,4 km issiqlik tarmoqlarini rekonstruksiya qilish ko‘zda tutilmoqda.

Loyiha amal qilish davrida Xususiy sherik tomonidan jami 181 ta inshoot va qozonxonani modernizatsiya qilish, 575,6 km issiqlik tarmoqlarini qurish, 841,1 km tarmoqlarni rekonstruksiya qilish, 51,5 ming dona issiqlik va 2 464,6 ming dona issiq suv o‘lchagichlarni o‘rnatish, shuningdek, 391 ta maxsus texnika (avtomashinalar) xarid qilinadi.

Mazkur ishlarni moliyalashtirishga Xususiy sherik tomonidan 362 mln yevro (shundan, 20 mln yevro to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiya, 342 mln yevro loyihadan olinadigan foydasi hisobidan) va 982 mln yevro iste’molchilardan olinadigan to‘lov mablag‘lari hisobidan jalb qilinadi.

Tariflarning keskin oshib ketishini oldini olish maqsadida aholiga pasaytirilgan tariflarni qo‘llash va ko‘riladigan zararlarni qoplash uchun Toshkent shahar budjetidan 2021-2027 yillarda 8,4 trln so‘m subsidiya ajratiladi.

Loyihadan oladigan sof foydaning tannarxiga nisbatan10 foizini Xususiy sherikka, undan oshgan qismini esa Toshkent shahar hokimligi qoshida tashkil qilinadigan Jamg‘armaga yo‘naltiriladi. Jamg‘armaga shuningdek davlat subsidiyalari va iste’molchilardan olinadigan to‘lovlarning kapital ta’mirlash uchun ajratiladigan qismi ham yo‘naltiriladi.

Loyiha ijrosini monitoring qilish uchun Toshkent shahar hokimligida mavjud shtatlar doirasida 4 ta xodimdan iborat davlat-xususiy sheriklik bo‘limi tashkil qilingan.

“Veolia” kompaniyasi tomonidan Loyiha amalga oshirilishi natijasida issiqlik ta’minoti samaradorligi 50 foizga oshadi hamda issiqlik yo‘qotilishi 44 foizdan 20 foizga pasaytiriladi, yillik tabiiy gaz sarfi 45 foizga, elektr energiyasi sarfi 25 foizga, ichimlik suv sarfi 40 foizga tejaladi. Shuningdek, loyiha davri mobaynida jami 9,2 mlrd m3 tabiiy gaz, 3,1 mlrd kVt elektr energiyasi va 1,1 mlrd m3 ichimlik suvi tejalib, jami 13,6 trln so‘mlik xarajatlar iqtisod qilinishiga erishiladi.[:ru]Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №594 (от 22.09.21) компании «Veolia Energy Tashkent» были возложены функции по эксплуатации, техническому обслуживанию и управлению централизованной системой теплоснабжения города Ташкент. В соответствии с этим с 1 июля 2022 года «Veolia Energy Tashkent» (VET) приступила к осуществлению всех видов деятельности, ранее находившихся под управлением ГУП «Toshissikkuvati».

Для информации: в рамках “Экономического форума Узбекистана”, прошедшего в Ташкенте 29-30 сентября 2021 года, между Министерством финансов, хокимиятом города Ташкента и “Veolia Energy Tashkent” было подписано Соглашение о государственной поддержке в рамках данного проекта ГЧП.

В соответствии с этим, теплоснабжение города Ташкент передано в управление французской компании “Veolia” (частный партнер) на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) сроком на 30 лет.  В первые 2 года в качестве пилотного проекта компанией “Veolia” будут модернизированы (переведены на закрытую систему) тепловые системы 118 многоквартирных домов и 43 объектов социальной сферы в Бектемирском и Сергелийском районах столицы.

В рамках пилотного проекта за счет инвестиций компании “Veolia” (частный партнер) в размере 15 млн. евро планируется установить 13,5 тыс. приборов учета тепла и 153 тыс. приборов учета горячей воды, приобрести 142 автотранспортных средства, 451 технику и 1 мобильную котельную, а также установить и реконструировать 1142 тепловых станций, модернизировать локальные котлы мощностью 22,3 гкал/ч., и, в частности, предусматривается реконструкция 53,4 км тепловых сетей.

Всего за срок действия проекта частным партнером будет осуществлена модернизация 181 объекта и котельных, строительство 575,6 км тепловых сетей, реконструкция 841,1 км сетей, установка 51,5 тыс. единиц приборов учета тепла и 2464,6 тыс. единиц приборов учета горячей воды, а также закупка 391 спецтехники (автомашин).

Для финансирования данных работ частным партнером будет привлечено 362 млн. евро (из них 20 млн. евро – за счет прямых инвестиций, 342 млн. евро – за счет прибыли от проекта) и 982 млн. евро – за счет средств платежей от потребителей.

В целях недопущения резкого роста тарифов будут применяться льготные тарифы для населения и скомпенсированы потери, в силу чего из бюджета города Ташкент в 2021-2027 гг. будут выделены субсидии в размере 8,4 трлн. сумов.

10 процентов от чистой прибыли по проекту будут направлены частному партнеру, а более десяти – на Фонд, создаваемый при хокимияте города Ташкента. На Фонд также направляются государственные субсидии и часть платежей потребителей, выделяемых на капитальный ремонт.

Для осуществления мониторинга реализации проекта в хокимияте города Ташкента в рамках имеющейся штатной численности создан специальный отдел по ГЧП, состоящий из 4-х сотрудников.

В результате реализации проекта компанией «Veolia» будет повышена эффективность теплоснабжения на 50% и снижены потери тепла с 44 до 20 процентов, сэкономлено ежегодное потребление природного газа на 45%, электроэнергии – на 25%, питьевой воды на 40%. Кроме того, за проектный период будет сэкономлено 9,2 млрд. м3 природного газа, 3,1 млрд. кВт электроэнергии и 1,1 млрд. м3 питьевой воды, что позволит сэкономить в общей сложности 13,6 трлн. сумов.[:]