[:en]Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated September 9, 2021 No. 563 “On measures to increase the level of housing provision for students in higher educational institutions of the Republic” on the basis of public-private partnership noted The resolution provides for attracting private investment in the construction and operation of infrastructure to meet the growing needs of higher education establishments.

The Decree provides for attracting private investment in the construction of infrastructure facilities, reconstruction and organization of their operation in order to timely meet the growing needs of higher education institutions.

The Andijan State Medical Institute received an initiative proposal, including the concept of the project, from a private entrepreneur ASADILLO OMAD IMCON LLC. The project provides for the construction and operation of a student hostel for 400 places on an area of 0.3 hectares on the territory of the Academic Lyceum at the Andijan State Medical Institute at the address: Andijan, Navoi Avenue, 124, Andijan region.

The Law of the Republic of Uzbekistan “On Public-Private Partnership” No. ZRU-537 dated May 10, 2019 and the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan “On improving the implementation of public-private partnership projects “risida” in 2020 in accordance with decision No. 259 dated April 26 concept of the project was approved by the rector of the institute on March 14 of the current year.

The private entrepreneur plans to provide students of the Andijan State Medical Institute with modern comfortable living quarters.

Interested parties should submit their requests and proposals by May 15, 2022, 18:00 Tashkent time, in order to express interest in the implementation of this project.

Request form to express interest

Project concept

About the project

Requests and tenders (proposals) for interest are accepted at the following addresses:

 1. Address of Andijan State Medical Institute: 710027 Andijan region, Andijan city, Yu. Otabekov street 1, E-mail: agmi-361@umail.uz, website: adti.uz, Tel.: +99874 223-94- 57, 98 570-31-91, fax: 8 (374) 223-94-50;
 2. Address of the Ministry of Higher and Secondary Specialized Education: 100095, Tashkent, st. Chimbaya, 2, 96, E-mail: devonxona@edu.uz, edu@exat.uz, website: edu.uz, Phone: +99871 246 04 27;
 3. Address of the Public-Private Partnership Development Agency: Yunusabad district, Tashkent City, Sh.Rashidov King Street 16-House, E-mail: pppinfo@ppp.mf.uz, AbduvoxidX@ppp.mf.uz, Tel: 71-203-03-07 (701).

In accordance with Article 17 of the law “On Public-Private Partnership”, in case of receipt of a request for interest and tenders (proposals), the Ministry of Higher Education will conduct a tender to identify a private partner with the participation of a private initiator and third parties interested in the project.

[:uz]O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 9-sentyabrdagi “Respublikada oliy ta’lim muassasalarida talabalarni turar joy bilan qamrab olish darajasini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 563-sonli qarorida Davlat-xususiy sheriklik asosida talabalar turar joylarini barpo etish belgilangan.

Qarorda oliy ta’lim muassasalarining o’sib borayotgan ehtiyojlarini o’z vaqtida ta’minlash maqsadida infratuzilma ob’yektlarini qurish, ta’mir talablarini rekonstruksiya qilish va ulardan foydalanishni tashkil etish ishlariga xususiy investitsiyalarni jalb qilish ko’zda tutilgan.

Аndijon davlat tibbiyot institutiga xususiy tashabbuskor “ASADILLO OMAD IMKON” MCHJ  tomonidan tashabbus taklifi, shu jumladan loyiha konsepsiyasi taqdim etilgan. Mazkur loyihada Andijon viloyati, Andijon shahri, Navoiy shoh ko‘chasi 124-uyi manzildagi Andijon davlat tibbiyot instituti qoshidagi Akademik litsey xududi 0,3 gektar maydoniga  400 o‘rinli talabalar turar joyi binosini qurish va faoliyatini tashkil etish rejalashtirilgan.

O’zbekiston Respublikasining “Davlat-xususiy sheriklik to’g’risida” 2019-yil 10-maydagi O’RQ-537-son Qonuniga va O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish tartibini takomillashtirish to’g’risida” 2020-yil
26-apreldagi 259-son qaroriga muvofiq mazkur loyihaning konsepsiyasi institut rektori tomonidan joriy yilning 14-martida tasdiqlangan.

Xususiy tashabbuskor Andijon davlat tibbiyot instituti talabalarini zamonaviy shinam turar joy bilan ta’minlash rejalashtirilgan.

Ushbu loyihani amalga oshirishda manfaatdor tomonlar qiziqish bildirish uchun so’rov va takliflarini 2022-yil 15-may Toshkent vaqti bilan soat 18:00 gacha topshirishlari lozim.

Qiziqish bildirish uchun so’rov formasi

Loyiha konsepsiyasi

Loyiha haqida ma’lumot

Qiziqish bildirish uchun so’rov va tenderlar (takliflar) quyidagi manzillarda qabul qilinadi:

 1. Andijon davlat tibbiyot instituti manzili: 710027 Andijon viloyati, Andijon shahar, Yu.Otabekov ko’chasi 1- uy, E-mail: agmi-361@umail.uz, veb-sayt: adti.uz,
  Tel.: +99874 223-94-57, 98 570-31-91, faks: 8(374) 223-94-50;
 2. Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi manzili: 100095 Toshkent shahri, 2-Chimboy ko’chasi, 96-uy, E-mail: devonxona@edu.uz, edu@exat.uz, veb-sayt: edu.uz,
  Telefon raqami: +99871 246 04 27;
 3. Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi manzili: Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Sh.Rashidov shoh ko’chasi 16-uy,  E-mail: pppinfo@ppp.mf.uz, AbduvoxidX@ppp.mf.uz, Tel: 71-203-03-07 (701).

“DXSH to’g’risida”gi qonunning 17-moddasiga binoan, qiziqish bildirish uchun so’rov va tenderlar (takliflar) olingan taqdirda, Oliy ta’lim vazirligi tomonidan loyihaning xususiy tashabbuskori va qiziqish bildirgan uchinchi tomonlar ishtirokida xususiy sherikni aniqlash uchun tender o’tkazadi.

[:ru]Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 сентября 2021 года № 563 «О мерах по повышению уровня обеспеченности жильем обучающихся в высших учебных заведениях Республики» на основе государственно-частного партнерства отмечено Постановление предусматривает привлечение частных инвестиций в строительство и эксплуатацию инфраструктуры для удовлетворения растущих потребностей высших учебных заведений.

Постановление предусматривает привлечение частных инвестиций в строительство объектов инфраструктуры, реконструкцию и организацию их эксплуатации в целях своевременного удовлетворения растущих потребностей высших учебных заведений.

В Андижанский государственный медицинский институт поступило инициативное предложение, включающее концепцию проекта, от частного предпринимателя ООО «АСАДИЛЛО ОМАД ИМКОН». Проектом предусмотрено строительство и эксплуатация студенческого общежития на 400 мест на площади 0,3 га на территории Академического лицея при Андижанском государственном медицинском институте по адресу: г. Андижан, проспект Навои, 124, Андижанская область.

Закон Республики Узбекистан «О государственно-частном партнерстве» № ЗРУ-537 от 10 мая 2019 года и постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О совершенствовании реализации проектов государственно-частного партнерства «рисида» 2020 г. в соответствии с решением № 259 от 26 апреля концепция проекта утверждена ректором института 14 марта текущего года.

Частный предприниматель планируется обеспечить cтудентов Андижанского государственного медицинского института современными комфортабельными жилыми помещениями.

Заинтересованные стороны должны представить свои запросы и предложения до
15 мая 2022 года, 18:00 по Ташкентскому времени, чтобы выразить заинтересованность в реализации данного проекта.

Форма запроса процентов

Концепция проекта

Информационный проект

Заявки на участие и тендеры (предложения) принимаются по следующим адресам:

 1. Адрес Андижанского государственного медицинского института: 710027 Андижанская область, город Андижан, улица Ю. Отабекова 1, E-mail: agmi-361@umail.uz, сайт: adti.uz, Тел.: +99874 223-94-57, 98 570-31-91, факс: 8 (374) 223-94-50;
 2. Адрес Министерства высшего и среднего специального образования: 100095, г. Ташкент, ул. Чимбая, 2, 96, E-mail: devonxona@edu.uz, edu@exat.uz, сайт: edu.uz, Телефон: +99871 246 04 27;
 3. 2. Адрес Агентства по развитию государственно-частного партнерства: г. Ташкент, Юнусабадский район, г.Проспект Рашидова, 16, E-mail: pppinfo@ppp.mf.uz также AbduvoxidX@ppp.mf.uz, тел.: 71-203-03-07 (701).

В соответствии со статьей 17 Закона “О государственно-частном партнерстве” в случае получения запроса и тендера (предложения) на заинтересованность Министерство высшего образования проводит тендер на определение частного партнера с участием частного инициатора проекта и заинтересованных третьих лиц.

[:]