[:en]According to the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan, “On approval of the Concept for the development of the higher education system of the Republic of Uzbekistan until 2030”dated October 8, 2019, № UP-5847 and Resolution of the Cabinet of Ministers № 563 dated September 9, 2021 “On measures to increase the level of housing provision for students in higher educational institutions of the republic” is provided on the basis of public-private partnership, accelerating the development of the base and construction student hostel.

The decree and resolution provide for the attraction of private investment in the construction and operation of infrastructure in order to meet the growing needs of higher education institutions in a timely manner.

The Andijan Institute of Medina received a proposal from a private entrepreneur LLC Hamkor Vizit, including the concept of the project. The project provides for the construction and operation of a hostel for 400 people on the land plot of the Andijan Machine-Building Institute (0.3 ha) along Babur Avenue, Andijan, Andijan region.

Law of the Republic of Uzbekistan “On Public-Private Partnership” No. ZRU-537 dated May 10, 2019 and Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan “On Improving the Implementation of Public-Private Partnership Projects” 2020. In accordance with decision No. 259 dated April 26, the concept of this project approved by the institute on March 7, 2022. Students of the Andijan Machine-Building Institute are planned to be provided with modern comfortable housing.

Within the framework of the project, it is planned to provide students of the Andijan Institute of Economics and Construction with modern and comfortable housing (hostel).

Interested parties should submit their requests and proposals for the implementation of this project by April 23, 2022, 18.00 Tashkent time.

Expression of Interest Form

Project concept

Project Information

Requests and tenders (offers) are accepted at the following addresses:

  1. Address of the Ministry of Higher and Secondary Specialized Education: 100095 Tashkent, st. Chimbaya, 2, 96, E-mail: devonxona@edu.uz, edu@exat.uz, website: www.edu.uz, Phone: +99871 246 04 27;
  2. Address of the Andijan Institute of Mechanical Engineering: 170119 Andijan region, Andijan city, Bobur Shah street 56, E-mail: info@andmiedu.uz, devonxona@andmiedu.uz, website: andmiedu.uz, tel.: +99874 223 -43- 67 fax: 8 (374) 223-43-67;
  3. Address of the Public-Private Partnership Development Agency: Tashkent, Yunusabad district, Sh. Rashidov avenue, 16, E-mail: pppinfo@ppp.mf.uz, AbduvoxidX@ppp.mf.uz, tel: 71-203 – 03-07 (701).

In accordance with Article 17 of the PPP Law, in case of receipt of the RFP and tender applications (proposals), the Ministry of Higher and Secondary Specialized Education will organize a tender involving the private project initiator and third parties that have expressed interest to determine the private partner for the Project.

[:uz]O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-sonli “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi Farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 9-sentyabrdagi “Respublikada oliy ta’lim muassasalarida talabalarni turar joy bilan qamrab olish darajasini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 563-sonli qarorida Davlat-xususiy sheriklik asosida oliy ta’lim muassasalari moddiy texnik bazasini rivojlantirishni jadallashtirish va talabalar turar joylarini barpo etish belgilangan.

Farmon va qarorda oliy ta’lim muassasalarining o’sib borayotgan ehtiyojlarini o’z vaqtida ta’minlash maqsadida infratuzilma ob’yektlarini qurish va ulardan foydalanishni tashkil etish ishlariga xususiy investitsiyalarni jalb qilish ko’zda tutilgan.

Аndijon mashinasozlik institutiga xususiy tashabbuskor “Xamkor Vizit” MCHJ tomonidan tashabbus taklifi, shu jumladan loyiha konsepsiyasi taqdim etilgan. Mazkur loyihada Andijon viloyati, Andijon shahri, Bobur shoh ko‘chasidagi Аndijon mashinasozlik institutning (0.3 gektar) yer maydonida 400 o’ringa mo’ljallangan talabalar turar joyi binosini qurish va faoliyatini tashkil etish rejalashtirilgan.

O’zbekiston Respublikasining “Davlat-xususiy sheriklik to’g’risida” 2019-yil 10-maydagi O’RQ-537-son Qonuniga va O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish tartibini takomillashtirish to’g’risida” 2020-yil
26-apreldagi 259-son qaroriga muvofiq mazkur loyihaning konsepsiyasi institut tomonidan 2022 yil 7-martda tasdiqlangan.

Аndijon mashinasozlik instituti talabalarini zamonaviy shinam turar joy bilan ta’minlash rejalashtirilgan.

Ushbu loyihani amalga oshirishda manfaatdor tomonlar qiziqish bildirishi uchun so’rov va takliflarini 2022-yil 23-aprel Toshkent vaqti bilan soat 18.00 gacha topshirishlari lozim.

Qiziqish bildirish uchun so’rov formasi

Loyiha konsepsiyasi

Loyiha haqida ma’lumot

Qiziqish bildirish uchun so’rov va tenderlar (takliflar) quyidagi manzillarda qabul qilinadi:

  1. Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi manzili: 100095 Toshkent shahri, 2-Chimboy ko’chasi, 96-uy, E-mail: devonxona@edu.uz, edu@exat.uz, veb-sayt: edu.uz,  Telefon raqami:  +99871 246 04 27;
  2. Аndijon mashinasozlik instituti manzili: 170119 Andijon viloyati, Andijon shahar, Bobur Shoh ko’chasi 56 uy, E-mail: info@andmiedu.uz, devonxona@andmiedu.uz, veb-sayt: atm.andmiedu.uz, Tel.: +99874 223-43-67 faks: 8(374) 223-43-67;
  3. Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi manzili: Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Sh.Rashidov shoh ko’chasi 16-uy,  E-mail: pppinfo@ppp.mf.uz, AbduvoxidX@ppp.mf.uz, Теl: 71-203-03-07 (701)

“DXSH to’g’risida”gi qonunning 17-moddasiga binoan, qiziqish bildirish uchun so’rov va tenderlar (takliflar) olingan taqdirda, Oliy ta’lim vazirligi tomonidan loyihaning xususiy tashabbuskori va qiziqish bildirgan uchinchi tomonlar ishtirokida xususiy sherikni aniqlash uchun tender o’tkazadi.[:ru]Согласно Указу Президента Республики Узбекистан,“Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года” от 8 октября 2019 года, № УП-5847 и Постановление Кабинета Министров № 563 от 9 сентября 2021 г. «О мерах по повышению уровня обеспеченности жильем обучающихся в высших учебных заведениях республики» предусмотрена на основе государственно-частного партнерства, ускоряющего развитие базы и строительство студенческого общежития.

Указ и постановление предусматривают привлечении частных инвестиций в строительство и эксплуатацию инфраструктуры с целью своевременного удовлетворения растущих потребностей в высших учебных заведений.

В Андижанский институт Медины поступило предложение от частного предпринимателя ООО «Хамкор Визит», включающее концепцию проекта. Проектом предусмотрено строительство и эксплуатация общежития на 400 мест на земельном участке Андижанского машиностроительного института (0,3 га) по проспекту Бабура, г. Андижан Андижанской области.

Закон Республики Узбекистан «О государственно-частном партнерстве» № ЗРУ-537 от 10 мая 2019 года и постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О совершенствовании реализации проектов государственно-частного партнерства» 2020 г. В соответствии с решением № 259 от 26 апреля концепция данного проекта утверждена институтом 7 марта 2022 года. Студентов Андижанского машиностроительного института планируется обеспечить современным благоустроенным жильем.

В рамках проекта планируется обеспечить студентов Андижанского  института экономики и строительства современным и комфортным жильем (общежитием).

Заинтересованные стороны должны представить свои запросы и предложения по реализации данного проекта до 23 апреля 2022 года 18.00 по Ташкентскому времени.

Форма заявления о выражении интереса

Концепция проекта

Информация о проекта

Запросы и тендеры (предложения) принимаются по следующим адресам:

  1. Адрес Министерства высшего и среднего специального образования: 100095 Ташкент, ул. Чимбая, 2, 96, E-mail: devonxona@edu.uz, edu@exat.uz, сайт: www.edu.uz, Телефон : +99871 246 04 27;
  2. Адрес Андижанского института машиностроения: 170119 Андижанская область, город Андижан, улица Бобур Шаха 56, E-mail: info@andmiedu.uz, devonxona@andmiedu.uz, сайт: andmiedu.uz, тел.: +99874 223 -43-67 факс: 8 (374) 223-43-67;
  3. Адрес Агентства развития государственно-частного партнерства: г. Ташкент, Юнусабадский район, пр. Ш. Рашидова, 16, E-mail: pppinfo@ppp.mf.uz, AbduvoxidX@ppp.mf.uz, тел: 71-203- 03-07 (701)

В соответствии со статьёй 17 Закона о ГЧП, в случае получения ЗВИ и тендерных заявок (предложений), Министерством высшего и среднего специального образованиембудет организован тендер участием частного инициатора проекта и третьих сторон, выразивших заинтересованность, для определения частного партнера по Проекту.

[:]