[:en]In accordance with the Law of the Republic of Uzbekistan No. ЗРУ-537 dated May 10, 2019 «On public-private partnership», with the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated April 26, 2020 No. 259 «On improving the procedure for implementing public-private partnership projects» Limited Liability Company «Yosh hamkorlar» presented an initiative proposal for the reconstruction and operation of the Cultural Center Urmonbek in the Balikchi district of the Andijan region on the basis of public-private partnership, including the concept of the project.

The project will provide the creation of music and art circles, training courses, circles on sewing and design of national clothes, photo, video and sound recording studios, events and ceremonies in the Urmonbek Cultural Center in the Balikchi district of the Andijan region.

The request for the expression of interest of the bidders in participating in the tender and the tender proposal must be submitted by January 5, 2022 by 18.00 Tashkent time.

Form of the request for the expression of interest.

The concept of the project.

Requests for expressions of interest and proposals are accepted at:

Ministry of Culture of the Republic of Uzbekistan T. Shevchenko, 1 (dxsh.madaniyat@exat.uz).

Agency for the Development of Public-Private Partnerships under the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan Tashkent, Sh. Rashidov, 16.

E-mail: pppinfo@ppp.mf.uz  AbduvoxidX@ppp.mf.uz Теl: 71-203-03-07 (701).

In accordance with article 17 of the Law «On PPP», in case of receiving a request for expressions of interest and bids, Ministry of Culture will hold a tender to identify a private partner with the participation of a private initiator of the project and interested third parties.[:uz]Oʼzbekiston Respublikasining 2019 yil 10 maydagi “Davlat-xususiy sheriklik toʼgʼrisida»gi OʼRQ-537-son Qonuni, Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 26 apreldagi “Davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish tartibini takomillashtirish toʼgʼrisida”gi 259-sonli qaroriga asosan “Yosh hamkorlar” masʼuliyati cheklangan jamiyat tomonidan Andijon viloyati, Baliqchi tumanidagi “O’rmonbek” madaniyat markazini davlat-xususiy sheriklik asosida rekostruksiya qilish va foydalanish boʼyicha tashabbus taklifi, shu jumladan loyiha kontseptsiyasi taqdim etilgan.

Mazkur loyiha, Andijon viloyati, Baliqchi tumanidagi “O’rmonbek” madaniyat markazida musiqa va san’at to’garaglari, o’quv kurslari, tadbir va marosimlar o’tkazish xizmatlarini ko’rsatish rejalashtirilgan.

Tenderda qatnashish uchun tadbirkorlar tomonidan qiziqish bildirish uchun soʼrov va tendr takliflarini 2022 yil 5 yanvar kuniga qadar Toshkent vaqti bilan 18.00 gacha topshirilishi kerak.

Qiziqish bildirish uchun soʼrov shakli.

Loyiha kontseptsiyasi.

 Qiziqish bildirish uchun soʼrov va tendrlar (takliflar) quyidagi manzillarda qabul qilinadi:

Oʼzbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi T.Shevchenko, 1-uy (dxsh.madaniyat@exat.uz).

Oʼzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi Toshkent shahar, Sh.Rashidov shox koʼchasi, 16-uy.

E-mail: pppinfo@ppp.mf.uz  AbduvoxidX@ppp.mf.uz Теl: 71-203-03-07 (701).

 

“DXSh toʼgʼrisida”gi Qonunning 17-moddasiga binoan, qiziqish bildirish uchun soʼrov va tender takliflari olingan taqdirda, Madaniyat vazirligi tomonidan loyihaning xususiy tashabusskori va qiziqish bildirgan uchinchi tomonlar ishtirokida xususiy sherikni aniqlash uchun tender oʼtkaziladi.[:ru]В соответствии с Законом Республики Узбекистан № ЗРУ-537 от 10 мая 2019 года «О государственно-частном партнерстве», с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 апреля 2020 года № 259 «О совершенствовании порядка реализации проектов государственно-частного партнерства», общество с ограниченной ответственностью “Yosh hamkorlar” были представлены инициативное предложение по реконструкции и эксплуатации Культурного центра Урмонбек в Балыкчинском районе Андижанской области на основе государственно-частного партнерства, включая концепцию проекта.

Проект предоставит создание музыкальных и художественных кружков, учебных курсов, кружков по шитью и дизайну национального одежда, студий фото, видео и звукозаписи, проведения мероприятий и церемоний в Культурном центре Урмонбек в Балыкчинском районе Андижанской области.

Запрос на выражение заинтересованности претендентов в участии в тендере и тендерное предложение необходимо подать до 5 января 2022 года до 18.00 по ташкентскому времени.

Форма запроса на выражение заинтересованности.

Концепция проекта.

Запросы и тендерные предложения на выражение заинтересованности принимаются по адресaм:

Министерство культуры Республики Узбекистан Т. Шевченко, 1 (dxsh.madaniyat@exat.uz).

Агентство развития государственно-частного партнерства при Министерстве финансов Республики Узбекистан г. Ташкент, проспект Ш. Рашидова, 16 дом.

E-mail: pppinfo@ppp.mf.uz  AbduvoxidX@ppp.mf.uz Теl: 71-203-03-07 (701).

В соответствии со статьей 17 Закона «О ГЧП», в случае получения запроса о выражении заинтересованности и тендерных предложений, Министерством культуры будет проведен тендер на определение частного партнера с участием частного иницииатора проекта и заинтересованных третьих лиц.[:]