[:en]The Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan plans to implement a project on the establishment of a medical diagnostics and resort sanatorium on the basis of the two-storey two-unit medical department of the former tuberculosis hospital in Marhamat district medical association of Andijan region under public-private partnership (hereinafter referred to as the Project), initiated by the “MUSLIMA MALHAM” LLC.

The Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan asks all interested parties to submit a proposal to communicate their interest in the implementation of the Project. The private partner will benefit from the growing market in the country and will have the opportunity to participate in one of the public-private partnership projects being implemented in the country.

The choice of a private partner for the Project is carried out in accordance with the requirements of the Law of the Republic of Uzbekistan “On public-private partnership”, Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated April 16, 2019

No. PP-4290 “On measures to develop public-private partnership in the field of health care”, as well as Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated April 26, 2020 No.-259 “On improving the procedure for implementing public-private partnership projects.”

Companies are invited to submit a proposal to indicate their interest in the implementation of the Project. Proposals for notification of interest in the implementation of the project must be sent to the email address below by December 21, 2021, by filling out the table in the application.

Attached documents:

1) Concept of the project;

2) Preliminary qualifications assessment documentation;

Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan.

Email address: info@ssv.uz

Phone: (+99871) 239-46-43

PPP Development Agency

Email address: pppinfo@ppp.mf.uz

Phone: (+99871) 203-03-07[:uz]O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi “MUSLIMA MALHAM” MChJ tomonidan tashabbus qilingan Andijon viloyati Marhamat tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli sobiq sil kasalliklar shifoxonasining ikki qavatli 2 ta davolash bo‘limi binolari o‘rnida tibbiy diagnostika va kurort sanatoriysini tashkil etish loyihasi (keyingi o‘rinlarda – Loyiha) amalga oshirishni rejalashtirmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi barcha manfaatdor tomonlarni Loyihaning amalga oshirilishidan manfaatdorligi to‘g‘risida ma’lum qilish taklifi taqdim etishlarini so‘raydi. Xususiy sherik mamlakatdagi o‘sib borayotgan bozordan manfaat ko‘radi hamda mamlakatda amalga oshiriladigan davlat-xususiy sheriklik loyihalaridan birida ishtirok etish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Loyiha yuzasidan xususiy sherikni tanlash O‘zbekiston Respublikasining “Davlat-xususiy sheriklik to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 16 apreldagi PQ-4290-son “Sog‘liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 26 apreldagi 259-son “Davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish tartibini takomillashtirish to‘g‘risida”gi qarori talablariga binoan amalga oshiriladi.

Kompaniyalar Loyihaning amalga oshirilishidan manfaatdorligi to‘g‘risida ma’lum qilish taklifini taqdim etishlari so‘raladi. Loyihaning amalga oshirilishidan manfaatdorligi to‘g‘risida ma’lum qilish taklifi ko‘rsatiladigan tibbiy xizmatlarning qisqacha tavsifi bilan ilovadagi jadvalni to‘ldirilgan holda 2021 yilning 21-dekabrga qadar quyidagi elektron pochta manziliga yuborilishi lozim.

Ilova qilinayotgan hujjatlar:

1) Loyiha kontseptsiyasi;

2) Dastlabki malakani baholash hujjatlari;

O‘zbekiston Respublikasi Sog‘likni saqlash vazirligi

Elektron pochta manzili: info@ssv.uz

Telefon raqami: (+71) 239-46-43

Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi

E-mail: pppinfo@ppp.mf.uz

Tel: 71-203-03-07[:ru]Министерство здравоохранения Республики Узбекистан планирует реализовать проект по созданию лечебно-диагностического и курортного санатория на базе двухэтажного медицинского отделения бывшего противотуберкулезного госпиталя Мархаматского районного медицинского объединения Андижанской области.на основе государственно-частного партнерства (далее – Проект), инициированный ООО “ MUSLIMA MALHAM ”.

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан просит все заинтересованные стороны подать предложение, чтобы сообщить о заинтересованности в реализации Проекта. Частный партнер получит выгоду от растущего рынка в стране и получит возможность участвовать в одном из проектов государственно-частного партнерства, реализуемых в стране.

Выбор частного партнера для Проекта осуществляется в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О государственно-частном партнерстве», Постановлением Президента Республики Узбекистан от 16 апреля 2019 года №ПП-4290 «О мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения», а также постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 апреля 2020 года №-259 «О совершенствовании порядка реализации проектов государственно-частного партнерства».

Компаниям предлагается подать предложение, чтобы сообщить о своей заинтересованности в реализации Проекта. Предложения по уведомлению о заинтересованности в реализации проекта необходимо направить на нижеуказанный адрес электронной почты до 21 декабря 2021 года, заполнив таблицу в заявке.

Прилагаемые документы:

1) Концепция проекта;

2) Документы по предварительной оценке, квалификации;

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан.

Электронный адрес: info@ssv.uz

Телефон: (+99871) 239-46-43

Агентство по развитию государственно-частного партнерства

Электронный адрес: pppinfo@ppp.mf.uz

Телефон: (+99871) 203-03-07[:]