[:en]

Project basics:

Lack of obsolete water and sewer systems, malfunctioning and control valves, and remote control of real-time network performance indicators will lead to increased accidents and injuries, as well as increased unregulated water supply. As a result, there have been significant financial costs in this area recently. The main objective of this project is to eliminate any defects


Project concept form : here[:uz]

Loyihaning asoslanishi:

Eskirgan suv va kanalizatsiya tarmoqlari, nosoz yopilish va boshqarish klapanlari, tarmoqlarni real vaqt rejimida boshqarish ko’rsatkichlarini masofadan nazorat qilish tizimining yo’qligi avariyalar va shikastlanishlarning ko’payishiga, shuningdek suv ta’minoti tizimida hisobga olinmagan suvlarning ko’payishiga olib keladi. Natijada, yaqinda ushbu sohada katta moliyaviy xarajatlar yuz berdi. Ushbu loyiha asosida keltirib o’tilgan nosozliklarni bartaraf etish asosiy maqsad qilib olingan


Loyiha konsepsiyasi : bu yerda[:ru] 

Обоснование проекта:

Изношенные водопроводные и канализационные сети, неисправная запорно-регулирущая арматура, отсутствие системы удаленного мониторинга показателей для управления сетями в режиме реального времени становятся причиной увеличения аварий и повреждений, а также приводят к росту неучтенной воды в системе водоснабжения. В результате чего, за последнее время наблюдаются большие финансовые издержки в данной сфере


концепсия[:]