[:en]

In accordance with the Law of the Republic of Uzbekistan “On public-private partnership” № UP-537 dated May 10, 2019, Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan “On improving the procedure for implementing public-private partnership projects” № 259 dated April 26, 2020 LLC “Transport Oqimi Nazorati” carries out activities to ensure safety and security in Chinoz district, Tashkent region the proposal of the initiative for the introduction and use of smart city equipment based on public-private partnership for the implementation of 1-stage of the implementation, including the concept of the project.

Within the framework of this project, it is planned to implement the 1-stage of the introduction of safe and smart urban devices in Chinoz district, Tashkent region.

To participate in the tender, entrepreneurs must submit applications and tender proposals for expressing interest by April 20, 2023 at 18.00 Tashkent time.

The form of a request for an expression of interest.

The concept of the project.

Information about the project.

Applications and tender documents (proposals) for expressions of interest are accepted at the following addresses:

  1. Chinoz Municipality Tashkent region Chinoz, street Sh.Rashidova, 12 Tel: 0 370 59-31-162, E-mail: chinoz.t@umail.uz
    (Note! The size of the file or files sent electronically should not exceed 10 MB. In this regard, you will be asked to send files of no more than 10 MB in compressed form or you can provide them in paper form).

In accordance with article 17 of the Law on PPP, in case of receipt of a request and tender proposals for expressions of interest by the authority, a tender is held to identify a private partner as a private initiator of the project and interested third parties.

[:uz]

O’zbekiston Respublikasining 2019 yil 10 maydagi “Davlat-xususiy sheriklik to’g’risida”gi O’RQ-537-son Qonuni, O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 26 apreldagi “Davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish tartibini takomillashtirish to’g’risida”gi 259-sonli hamda O’zbekiston Respublikasi Prezidentiningning 2022 yil 4 apreldagi “Avtomobil yo‘llarida inson xavfsizligini ishonchli ta’minlash va o‘lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-190-sonli qarorlariga asosan “Transport oqimi nazorati” MChJ tomonidan Toshkent viloyati Chinoz tumanida xavfsiz va aqlli shahar uskunalarini tadbiq qilishning 1-bosqichini amalga oshirishga davlat-xususiy sheriklik asosida amalga oshirish va foydalanish bo’yicha tashabbus taklifi, shu jumladan, loyiha konsepsiyasi taqdim etilgan.

Mazkur loyiha doirasida Toshkent viloyati Chinoz tumanida xavfsiz va aqlli shahar asboblarini tadbiq qilishning 1-bosqichini amalga oshirish rejalashtirilgan.

Tenderda qatnashish uchun tadbirkorlar tomonidan qiziqish bildirish uchun soʼrov va tender takliflarini  2023-yil 20-aprel kuniga qadar Toshkent vaqti bilan 18.00 gacha  topshirilishi kerak.

Qiziqish bildirish uchun soʼrov shakli.

Loyiha kontseptsiyasi.

Loyiha haqida malumot.

Qiziqish bildirish uchun so’rov va tender hujjatlari (takliflar) quyidagi manzillarda qabul qilinadi:

  1. Chinoz tumani hokimligi Toshkent viloyati, Chinoz tumani, Sh.Rashidov ko’chasi 12-uy Tel: 0 370 59-31-162, E-mail: chinoz.t@umail.uz

(Eslatma! Elektron yuboriladigan fayl yoki fayllarning hajmi 10 MBdan ortiq’ bo’lmasligi lozim. Shu munosabat bilan fayllarni ixchamlashtirilgan 10 MBdan ortiq bo’lmagan holda yuborishingiz so’raladi yoki qoq’oz shaklida taqdim etishingiz mumkin).

“DXSh to’g’risida”gi Qonunning 17-moddasiga binoan,qiziqish bildirish uchun so’rov va tender takliflari olingan taqdirda, Hokimlik tomonidan loyihaning xususiy tashabuskori va qiziqish bildirgan uchinchi tomonlar ishtirokida xususiy sherikni aniqlash uchun tender o’tkaziladi.

[:ru]

Закон Республики Узбекистан от 10 мая 2019 года “ Государственно-частное партнерство ” № 537, Об улучшении процедуры реализации проектов государственно-частного партнерства Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 апреля 2020 года “ № 259 и Президента Республики Узбекистан от 4 апреля 2022 года ” Обеспечение безопасности человека на автомагистралях и меры по резкому снижению смертности ” УП-190 “ Управление транспортным потоком ” для реализации Фазы 1 внедрения безопасного и интеллектуального городского оборудования в Чиназском районе Ташкентский области предложение об инициативе по внедрению и использованию на основе государственно-частного партнерства, включая концепцию проекта.

В рамках этого проекта планируется реализовать первый этап внедрения безопасного и интеллектуального городского оборудования в Чиназском районе Ташкентского района.

Чтобы принять участие в тендере, запрос и тендерные предложения для интересов предпринимателей должны быть представлены до 20 апреля 2023 года по времени Ташкента до 18.00.

Форма запроса для интереса.

Концепция проекта.

Информация о проекте.

Запросы и тендерные документы для участие ( заявки ) принимаются по следующим адресам:

1.Чиназкий районный Хакимият Ташкентского области, Чиназский район, улица Ш.Рашидова, 12 Тел: 0 370 59-31-162, E-mail: chinoz.t@umail.uz

( Примечание! Размер отправленного в электронном виде файла или файлов не должен превышать 10 МБ ’. В связи с этим вам будет предложено отправить файлы не более 10 МБ компактного файла, или вы можете отправить их в виде стека ).

В соответствии со статьей 17 Закона о ГЧП в случае получения запроса и тендерных предложений по выражению заинтересованности органом власти проводится тендер на определение частного партнера в качестве частного инициатора проекта и заинтересованных третьих лиц.[:]