[:en]

Decree of the president of the Republic of Uzbekistan “On approval of the concept of development of the higher education system of the Republic of Uzbekistan until 2030” dated October 8, 2019 PF-5847 and Decree No. 563 of the Cabinet of Ministers “On measures to increase the level of coverage of students in higher education institutions in the Republic” dated September 9,

The decree and the command provide for the attraction of private investment in the work of the organization of the construction and use of infrastructural objects in order to timely provide for the growing needs of higher education institutions.

Andijan State Pedagogical Institute was offered an initiative proposal by the private initiative “NURMATOV HIGH-TECH BUILD” LLC, including a project concept. In this project, it is planned to organize the construction and activities of the Andijan region, Andijan city, Dostlik Street, 2nd house, Andijan State Pedagogical Institute (0.3 hectares), the building of the student residence, designed for 400 places on the land.

In accordance with the decision № 259 of 26 April, the concept of this project was approved by the Andijan State Pedagogical Institute November 17, 2022.

It is planned to provide students of Andijan State Pedagogical Institute with modern comfortable accommodation.

Requests and proposals for interested parties to express interest in the implementation of this project must be submitted by January 6, 2023.

Request form to express interest

Project concept

About the project

Requests and tenders (proposals) for interest are accepted at the following addresses:

 1. Address of the Ministry of higher and secondary special education: 100095 Tashkent City, 2-Chimboy Street, 96 house, E-mail: devonxona@edu.uz, edu@exat.uz, website: edu.uz, phone number: +99871 246 04 27;
 2. Andijan State Pedagogical Institute: at Andijan region, Andijan city, Dostlik Street, 2nd house, E-mail: anddupi@edu.uz, website: https://www.adpi.uz, Phone number: +998911215171;
 3. Address of the Public-Private Partnership Development Agency: Yunusabad district, Tashkent City, Sh.Rashidov King Street 16-House, E-mail: pppinfo@ppp.mf.uz, ADuvlanov@ppp.mf.uz; AbduvoxidX@ppp.mf.uz; FUmarov@ppp.mf.uz, Tel: 71-203-03-07 (708). ). (Note: The size of the file or files to send electronically should not exceed 10 MB. Therefore, please send no more than 10 MB, which is a compact file, or you can send on paper).

In accordance with Article 17 of the LRU-537 in case of receipt of a request for interest and tenders (proposals), the Ministry of Higher Education will conduct a tender to identify a private partner with the participation of a private initiator and third parties interested in the project.

[:uz]
O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-sonli “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi Farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 9-sentyabrdagi “Respublikada oliy ta’lim muassasalarida talabalarni turar joy bilan qamrab olish darajasini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 563-sonli qarorida Davlat-xususiy sheriklik asosida oliy ta’lim muassasalari moddiy texnik bazasini rivojlantirishni jadallashtirish va talabalar turar joylarini barpo etish belgilangan.

Farmon va qarorda oliy ta’lim muassasalarining o’sib borayotgan ehtiyojlarini o’z vaqtida ta’minlash maqsadida infratuzilma ob’yektlarini qurish va ulardan foydalanishni tashkil etish ishlariga xususiy investitsiyalarni jalb qilish ko’zda tutilgan.

Andijon davlat pedagogika institutiga xususiy tashabbuskor «NURMATOV HIGH-TECH BUILD» MCHJ tomonidan tashabbus taklifi, shu jumladan loyiha konsepsiyasi taqdim etilgan. Mazkur loyihada Andijon viloyati, Andijon shahar, Do‘stlik ko‘chasi, 2 uy, Andijon davlat pedagogika instituti hududida (0.3 gektar) yer maydonida 400 o’ringa mo’ljallangan talabalar turar joyi binosini qurish va faoliyatini tashkil etish rejalashtirilgan.

O’zbekiston Respublikasining “Davlat-xususiy sheriklik to’g’risida” 2019-yil 10-maydagi O’RQ-537-son Qonuniga va O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish tartibini takomillashtirish to’g’risida” 2020-yil 26-apreldagi 259-son qaroriga muvofiq mazkur loyihaning konsepsiyasi Andijon davlat pedagogika instituti tomonidan joriy yilning 17-noyabrida tasdiqlangan.

Andijon davlat pedagogika instituti talabalarini zamonaviy shinam turar joy bilan ta’minlash rejalashtirilgan.

Ushbu loyihani amalga oshirishda manfaatdor tomonlar qiziqish bildirish uchun so’rov va takliflarini 2023-yil 6-yanvargacha topshirishlari lozim.

Qiziqish bildirish uchun so’rov formasi

Loyiha konsepsiyasi

Loyiha haqida ma’lumot

Qiziqish bildirish uchun so’rov va tenderlar (takliflar) quyidagi manzillarda qabul qilinadi:

 1. Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi manzili: 100095 Toshkent shahri, 2-Chimboy ko’chasi, 96-uy, E-mail: devonxona@edu.uzedu@exat.uz, veb-sayt: edu.uz, Telefon raqami: +99871 246 04 27
 1. Andijon davlat pedagogika instituti manzili: Andijon shahar, Do’stlik ko’chasi, 2-uy, E-mail: anddupi@edu.uz, veb-sayt: https://www.adpi.uz Telefon raqami: +998911215171
 2. Davlat-xususiy Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi manzili: Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Sh.Rashidov shoh ko’chasi 16-uy,  E-mail: pppinfo@ppp.mf.uz, ADuvlanov@ppp.mf.uz; AbduvoxidX@ppp.mf.uz; FUmarov@ppp.mf.uz, Tel: 71-203-03-07 (708). (Eslatma! Elektron yuboriladigan fayl yoki fayllarning hajmi 10 MBdan ortiq bo’lmasligi lozim. Shu munosabat bilan fayllarni ixchamlashtirgan 10 MB dan ortiq bo’lmagan holda yuborishingiz so’raladi yoki qog’oz shaklida taqdim etishingiz mumkin).

“DXSH to’g’risida”gi qonunning 17-moddasiga binoan, qiziqish bildirish uchun so’rov va tenderlar (takliflar) olingan taqdirda, Oliy ta’lim vazirligi tomonidan loyihaning xususiy tashabbuskori va qiziqish bildirgan uchinchi tomonlar ishtirokida xususiy sherikni aniqlash uchun tender o’tkazadi.

[:ru]

Указом Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года № ПФ-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» и Постановление Кабинета Министров от 9 сентября 2021 года № 563 «О мерах по повышению уровня обеспеченности студенческим жильем в высших учебных заведениях» предусмотрено ускорение развития материально-технической базы высших учебных заведений на основе государственно-частного партнерства и строительство студенческого жилья.

В целях своевременного обеспечения растущих потребностей высших образовательных учреждений указом и постановлением предусмотрено привлечение частных инвестиций в строительство и организацию эксплуатации объектов инфраструктуры.

В Андижанский государственный педагогический институт поступило инициативное предложение, включающее концепцию проекта, от частного предпринимателя ООО «NURMATOV HIGH-TECH BUILD» Данный проект предусматривает строительство и организацию деятельности студенческого общежития на 400 мест на земельном участке Андижанский государственный педагогический институт (0,3 га) по адресу: Андижанская область, город Андижан, улица Дўстлик, дом 2, территория Андижанский государственный педагогический института.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 10 мая 2019 года № УП-537 “о государственно-частном партнерстве” и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан” О совершенствовании порядка реализации проектов государственно-частного партнерства ” на 2020 год

В соответствии с постановлением № 259 от 26 апреля концепция данного проекта была утверждена Андижанского государственного педагогического институт 17 ноября 2022 года.

Планируется обеспечить студентов Андижанский государственный педагогический институт современным комфортабельным жильем.

Заинтересованные стороны должны представить свои запросы и предложения о заинтересованности в реализации данного проекта до 6 января. 2023 года.

Форма запроса на выражение интереса

Концепция проекта

Информация о проекте

Заявки и тендеры (предложения) на выражение заинтересованности принимаются по следующим адресам:

 1. Адрес Министерства высшего и среднего специального образования: 100095 г. Ташкент, ул. 2-Чимбая, д. 96, E-mail: devonxona@edu.uz также edu@exat.uz, веб-сайт: edu.uz, номер телефона: +99871 246 04 27;
 2. Адрес в Андижанский государственный педагогический институт: г.Андижан, улица Дўстлик, дом 2, E-mail: anddupi@edu.uz, сайт: https://www.adpi.uz, Телефон: +998911215171,
 3. Адрес Агентства по развитию государственно-частного партнерства:
  г. Ташкент, Юнусабадский район, г. Проспект Рашидова, 16, E-mail: pppinfo@ppp.mf.uz, ADuvlanov@ppp.mf.uz; AbduvoxidX@ppp.mf.uz; FUmarov@ppp.mf.uz, тел.: 71-203-03-07 (708). ). (Примечание! Размер файла или файлов для отправки в электронном виде не должен превышать 10 МБ. В связи с этим просим присылать не более 10 МБ, что является компактным файлом, или можно отправить на бумаге).

В соответствии со статьей 17 “ Закона о ГЧП ” в случае получения запроса и тендера (предложения) на заинтересованность Министерство высшего образования проводит тендер на определение частного партнера с участием частного инициатора проекта и заинтересованных третьих лиц.

[:]